Personuppgiftspolicy

1. Inledning

1.1.

För att kunna tillhandahålla sina tjänster behöver Reducero inhämta, hantera och lagra dina personuppgifter. Med denna Personuppgiftspolicy vill vi klargöra hur behandlingen av dina personuppgifter går till, liksom vilka rättigheter du har gentemot Reducero.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1.

Reducero AB, med organisationsnummer 556957-7728, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar. Du når oss på kundservice@reducero.se.

3. Ansökan om erbjudanden om lån

3.1. Personuppgifter vi inhämtar

I samband med att du skickar in en ansökan om erbjudanden om lån på Reduceros hemsida lämnar du även ifrån dig olika personuppgifter. I vissa fall kan du vidare behöva komplettera din ansökan. De personuppgifter vi typiskt sett inhämtar är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-nummer
 • Information om lån
 • Civilstånd
 • Sysselsättning
 • Antal barn
 • Boendeform
 • Kontonummer
 • Information om medsökande (om aktuellt)
 • Uppgifter om ansökt lån och syfte med lånet
 • Uppgifter om ekonomiska förhållanden till låneansökan, t.ex. om befintliga inkomster och skulder, och i vissa fall bekräftelse genom ett kontoutdrag från din bank genom företaget Kreditz
 • Information från kreditupplysning hos UC, t.ex. betalningsanmärkningar, skulder, riskklassificering m.m.

3.2. Behandlingar som utförs

Personuppgifterna används för att utföra följande behandlingar. Observera att inte alla behandlingar alltid utförs.

 • Registrering av uppgifter i låneansökan.
 • Registrering av uppgifter i kreditupplysning.
 • Identitetskontroll, antingen med BankID eller med tvåfaktorautentisering med SMS.
 • PEP-kontroll (person i politisk utsatt ställning, en del av penningtvättsrutinen).
 • Kontakt via e-post, sms, vid tillämpliga fall telefon, innefattande meddelande om låneerbjudanden, avslag och dylikt.
 • Inspelning av telefonsamtal.
 • Hantering av kundtjänstärenden.
 • Kontroll för att motverka bedrägerier.
 • Intern kvalitetskontroll.
 • Utveckling av nya tjänster och funktioner.

3.3. Laglig grund

Reducero hanterar framförallt dina personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal som du ingår med Reducero i och med att du skickar in en ansökan om erbjudanden om lån. Utöver det hanterar Reducero i enstaka fall personuppgifter baserat på ditt samtycke (dvs. vid inhämtande av kontoutdrag från din bank via företaget Kreditz) och för att fullgöra rättsliga skyldigheter (t.ex. vid kontroller enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

4. Marknadsföring

4.1.

Reducero kan komma att hantera dina personuppgifter för att marknadsföra sina Tjänster genom digital marknadsföring, direktmarknadsföring och telemarketing.

4.2. De personuppgifter vi inhämtar

Typiskt sett kan följande personuppgifter komma ifråga gällande marknadsföring:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • IP-adress
 • E-postadress
 • Adress

4.3. Behandlingar som utförs

Personuppgifterna används för att utföra följande behandlingar. Observera att inte alla behandlingar alltid utförs.

 • Telemarketing, d.v.s. telefonsamtal
 • E-postutskick
 • Postutskick
 • Analys av marknadsföring

4.4. Laglig grund

Reducero hanterar dina personuppgifter i detta avseende med hänvisning till sitt berättigade intresse att marknadsföra sina tjänster. Reducero gör i enlighet med GDPR-direktivet en intresseavvägning mellan Reduceros intresse och ditt intresse av integritet.

Om du inte längre vill få telefonsamtal av oss

4.5.

Du har möjlighet att begära att vi inte längre kontaktar dig. För att kunna tillmötesgå din begäran behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista, eftersom det annars inte är möjligt för oss att säkerställa att vi inte kontaktar dig.

4.6.

De uppgifter vi kan komma att behöva behandla i detta avseende är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress

4.7.

Vänligen notera att vi inte följer upp om du har bytt telefonnummer eller adress, men att du alltid har möjlighet att meddela oss de aktuella kontaktuppgifter som du önskar finns på vår spärrlista. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att vi genomför en rättslig förpliktelse.

4.8.

Om du inte vill finnas med i vår spärrlista ber vi dig att istället anmäla dig till Nix Telefon och/eller NIX Adresserat.

5. Tjänsteanvändningsanalys

5.1.

Reducero kan även komma att inhämta personuppgifter för att utveckla och förbättra de befintliga Tjänsterna.

5.2. De personuppgifter vi hanterar

Typiskt sett kan följande personuppgifter komma ifråga:

 • IP-adress

5.3. Behandlingar som utförs

Personuppgifterna används för att utföra följande behandlingar.

 • Analys av användning av Reduceros hemsida och Tjänster.

5.4. Laglig grund

Reducero hanterar dina personuppgifter i detta avseende med hänvisning till sitt berättigade intresse att utveckla sina tjänster. Reducero gör i enlighet med GDPR-direktivet en intresseavvägning mellan Reduceros intresse och ditt intresse av integritet.

6. Motverka bedrägerier

6.1.

Reducero kan även komma att inhämta personuppgifter för att motverka misstänkta aktiviteter så som bedrägerier och liknande.

6.2. De personuppgifter vi hanterar

Typiskt sett kan följande personuppgifter komma ifråga:

 • Namn
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Kontoutdrag från din bank (i vissa fall)

6.3. Behandlingar som utförs

Personuppgifterna används för att utföra följande behandlingar. Observera att inte alltid behandlingen utförs.

 • Analys av uppgifter avseende misstänkta aktiviteter.
 • Riskklassificering

6.4. Laglig grund

Reducero hanterar dina personuppgifter i detta avseende med hänvisning till sitt berättigade intresse att marknadsföra sina tjänster. Reducero gör i enlighet med GDPR-förordningen en intresseavvägning mellan Reduceros intresse och ditt intresse av integritet. Vi inhämtar dock endast kontoutdrag från din bank om du samtyckt till detta.

7. Förmedling av personuppgifter till utomstående

7.1.

Reducero vidarebefordrar din låneansökan och uppgifterna i den, liksom kreditupplysningen, till de banker och långivare vi samarbetar med enligt respektive banks eller långivares grundkrav på låntagare. Respektive bank och långivare har sina respektive rutiner för behandling av personuppgifter. Vi hänvisar i dessa avseenden till respektive bank och långivare vi vid var tid samarbetar med. En lista på dessa hittar du på www.reducero.se under “Vanliga frågor och svar > Saker som kan vara bra att veta > Vilka långivare samarbetar ni med?”.

7.2.

I vissa fall delar vi personuppgifter i marknadsföringssyfte med samarbetspartners som tillhandahåller annonsplattformar. Dina personuppgifter delas på ett sådant sätt att det ej går att identifiera just dig.

7.3.

I vissa fall är Reducero skyldigt enligt lag att lämna vidare personuppgifter och information till myndigheter, så som Finansinspektionen eller Polismyndigheten, om det begärts av myndigheterna.

8. Dina rättigheter

8.1.

Du har i huvudsak följande rättigheter enligt Dataskyddsdirektivet (GDPR).

 • Få tillgång till dina personuppgifter, t.ex. genom att begära ut en kopia av uppgifterna.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade, om det inte finns en laglig skyldighet att fortsätta lagra uppgifterna.
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

8.2.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kundservice@reducero.se.

9. Cookies

9.1.

För mer information om Reduceros hantering av Cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

10. Tillsynsmyndighet

10.1.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter. Du kan vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål om du upplever att dina personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt. Du hittar Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

11. Kontakt

11.1.

Om du har frågor som inte besvarats av denna Personuppgiftspolicy eller om du vill kontakta oss för att begära ut, radera eller rätta dina personuppgifter når du oss på kundservice@reducero.se.

12. Ändringar

12.1.

Reducero kan komma att ändra och göra uppdateringar i av Personuppgiftspolicyn. Du kan alltid hitta vid var tid gällande Personuppgiftspolicy på www.reducero.se/personuppgiftspolicy/.